Adho Mukha Vrksasana
Padmasana
Bakasana

Padma Mayurasana

Urdhva Dhanurasana


Mukta Hasta Sirsasana C

Eka Pada Koundinyasana B

Ardha Baddha Padmottanasana

Marichyasana B 


Utpluthih

Ardha Matsyendrasana


Galavasana